معرفی

مشخصات فردی

پرهام پدرام

نام - نام خانوادگی : پرهام   پدرام

پست الکترونیکی : p_pedram@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق - مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : MBA
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : کارلتون کانادا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازارگانی - گرایش مالی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد و حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395-07-01

پرهام پدرام
پرهام پدرام

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^